Komunalne djelatnosti

 

Komunalnu djelatnost pogrebnih poslova na području Općine Netretić na temelju Ugovora o koncesiji sklopljenog dana 25. travnja 2016. godine na rok od 5 godina obavlja:

TERRA Obrt za pogrebne usluge

Damir Klemenić
Kamanje 106a
47282 Kamanje
tel. 047/ 758-881
fax. 047/758-937
mob. 098/707-521
e-mail:  terraobrt@gmail.com


Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika


Komunalnu djelatnost dimnjačarskih poslova na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Netretić sklopljenog dana 20. travnja 2016. godine na rok 5 godina obavlja:

DIMNJAČAR d.o.o.
Ulica V. Mačeka 5
47000 Karlovac
Tel: 047/614-845
Fax: 047/614-855

e-mail: dimnjačar@ka.t-com.hr


Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova 


Javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Netretić temeljem Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Netretić obavlja:

ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o.
Kolodvorska 1
47250 Duga Resa
tel. 047/843-060
email: info@cistoca-dugaresa.hr


Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada


Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Netretić


Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Netretić


Zaključak Općinskog načelnika Općine Netretić o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Netretić


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog otpada


Komunalnu djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Netretić na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Netretić sklopljenog dana 20. travnja 2016. godine na rok 5 godina obavlja:

KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.
Kolodvorska 1
47250 Duga Resa
Tel/fax: 047/844-280

e-mail: info@komunalno-dugaresa.hr