Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Netretić

0
16

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama ( NN.125/08,) i članka 11.stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN.26/03, proč.tekst , 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09 , 135/09 i 49/11) Općinski načelnik Općine Netretić objavljuje

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Netretić

 1. Davatelj koncesije :

Naziv: Općina Netretić

Adresa:  Netretić 3a , 47271 Netretić

Telefon:047 804 425, telefaks 047 804 313,

e-mail : opcina.netretic@ka.htnet.hr

OIB:80214224162

 1. Predmet koncesije:

Prijevoz pokojnika na području Općine Netretić, što podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na  mjesnim grobljima.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Netretić.

 1. Rok trajanja koncesije: od 01.01.2013. – 26.04.2016. godine
 2. Adresa na koju se šalje ponuda:

Općina Netretić, Netretić 3a, 47271 Netretić u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama  s oznakom “prijevoz pokojnika –ne otvaraj “

 1. Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latinično  pismo
 2. Pravni, financijski, stručni i tehnički  uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji i isprave kojima se dokazuje  pravna, financijska, stručna i tehnička sposobnost.

 • izvornik ili ovjeren preslik isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koncesije, ne stariji od 3 mjeseca računajući od  dana slanja obavijesti  Narodnim  Novinama .

 • potvrda porezne uprave o stanju duga kojom ponuditelj treba dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  ne stariju od 30 dana  računajući od dana  slanja obavijesti u Narodne  Novine .

 • izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti s popisom  zaposlenih i opremom za obavljanje predmetne koncesije .

 • izjava ponuditelja o dostavi jamstva za dobro ispunjenje ugovora

 • dokaz o dosadašnjem uspješnom obavljanju predmetne koncesije.

 1. Dokaz o nekažnjavanju:  Izjava ovlaštene osobe za sebe i pravnu  osobu, da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz članka 67., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, ovjerena po javnom bilježniku i ne starija od šest mjeseci računajući od dana slanja  obavijesti u Narodne  Novine .

 2. Kriterij za odabir: ekonomski najpovoljnija ponuda

 3. Jamstvo za ozbiljnost ponude: uplata  iznosa od 300,00 kuna na žiro račun Općine Netretić kod Karlovačke banke 2400008-1828100000, model 24 , poziv na broj 7706-OIB

 4. Datum otpreme obavijesti  28.rujna 2012.
 5. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji  za kontrolu postupaka javne nabave u roku od  pet        dana od dana  bilo koje  Odluke, radnje i propusta davatelja koncesije.

 6. Dokumentacija za nadmetanje dostupna je bez naknade u Općini Netretić, Netretić   3a,  radnim danom od 08-14 sati.
 7. Vrsta postupka :  otvoreni postupak davanja koncesije za javne usluge
 8. Rok valjanosti ponude: 60 dana od roka za dostavu ponude

 9. Odluku o dodjeli koncesije donosi Općinsko vijeće u roku 60 dana od dana za dostavu ponude

 10. Općina Netretić zadržava pravo poništenja postupka davanja koncesije sukladno članku  25. Zakona o koncesijama .

OPĆINA NETRETIĆ

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Netretić (download pdf)