OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA CIVILNE ZAŠTITE

0
269
plakat za dan CZ 01032024

Civilna zaštita (CZ) je sustav organiziranja sudionika, odnosno operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara kao i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica uzrokovanih ratnim razaranjima, ali i terorističkim napadima. Sigurnost, zaštita i spašavanje ljudskih života primarna je dužnost i odgovornost.

Sustav je od javnog interesa za svaku državu i njenu sigurnost, pa je tako i u Republici Hrvatskoj sustav civilne zaštite od posebnog interesa. Vlada RH je odgovorna za upravljanje i učinkovito funkcioniranje sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Danas civilna zaštita u RH predstavlja sustav ustrojen na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Razvoj i djelovanje sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj odgovornost je svih razina, lokalnih, područnih i državne, uključujući svakog pojedinog građana, pravnu osobu i udrugu. Važno je i kontinuirano ulaganje u prevenciju i edukaciju od najranije dobi. To je jedini način da mladi jednog dana postanu korisne, učinkovite i djelotvorne sastavnice sustava civilne zaštite, čiji je temelj pojedinac.

Operativne snage sustava civilne zaštite sastoji se od kapaciteta vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, stožera, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, pravnih osoba i udruga građana. Pored navedenih, sudionici sustava su i Policija i Oružane snage RH koji svojim kapacitetima značajno doprinose učinkovitosti provedbe mjera civilne zaštite u katastrofama. Naglasiti ću da sinergijom svih relevantnih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao i zajedničkim naporima i usklađivanjem djelovanja svih službi u sustavu civilne zaštite, preventivnim mjerama i pravovremenom reakcijom možemo otkloniti ili ublažiti posljedice djelovanja svih katastrofa.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije.

Načelo humanosti ostvaruje se osiguravanjem poštivanja osoba kojima se pruža pomoć, osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet i zaštitom osobnosti.

Prema načelu zabrane diskriminacije u sustavu civilne zaštite pruža se potrebna pomoć svima kojima je potrebna, neovisno o rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

Načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Prema načelu supsidijarnosti odluke i mjere civilne zaštite prvenstveno se donose i provode angažiranjem svih raspoloživih vlastitih resursa i sposobnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je pogođena velikom nesrećom ili katastrofom.

Prema načelu solidarnosti pogođenoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave upućuje se dodatna pomoć nakon što je angažirala sve svoje raspoložive resurse i sposobnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Prema načelu kontinuiteta djelovanja sudionici i operativne snage u sustavu civilne zaštite pripremaju se za zajedničko operativno djelovanje u izvanrednim situacijama i katastrofama, kada je sustav aktiviran.

Služba CZ Karlovac, Odjel ŽC 112 Karlovac je tijekom 2023. godine zaprimio ukupno 35.000-ak poziva, od čega je bilo 22.000 namjenskih poziva ili statistički gledano 2/3 poziva bilo je namjensko. Ako to pogledamo kroz vrste događaja (složeni, sigurnosni, vatrogasni i medicinski) imao zabilježeno 18.000 događaja tijekom 2023. godine.

Služba CZ Karlovac, Odjel inspekcije je tijekom 2023. godine ukupno obavio 128 nadzora (od toga je bilo 9 nadzora u suradnji s državnim inspektoratom). Nadzore je vršilo 5 inspektora Odjela inspekcije, neke samostalno neke u koordiniranim nadzorima sa djelatnicima policije i Državnog inspektorata RH.

Služba CZ Karlovac u suradnji sa Društvom CK Karlovačke županije skrbi o raseljenim osobama iz Ukrajine, trenutno je u kolektivnom smještaju u dva objekta na našem području 83 osoba, a u privatnom smještaju prema našim evidencijama 63 osobe.

HGSS Stanica Karlovac u protekloj godini imala je 79 akcija spašavanja uz 27 osiguranja i pripravnosti, te 13 vježbi.

HGSS Stanica Ogulin u protekloj godini imala je 20 akcija potraga i sudjelovala je u 21 akciji potraga ili spašavanja.

Društvo CK Karlovačke županije na području naše županije skrbi o 1597 korisnika, uz to organizirano je 22 edukacije, sudjelovao je u 138 akcija (vježbe, akcije dobrovoljnog darivanja krvi, obilježavanja obljetnica i drugih aktivnosti) i sudjelovao u 11 kriznih intervencija.