Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić

Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić za 2021. godinu