PRETHODNA SAVJETOVANJA

PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Temeljem članka 198. stavak 3. i 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22) Općina Netretić kao javni naručitelj obvezna je:

  • prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana, te
  • nakon svakog provedenog savjetovanja razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i  144/20) prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima te izvješća o provedenim savjetovanjima od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA