Pristup informacijama

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Branka Vrcić, Referent za opće i administrativne poslove

ZAMJENIK SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Tihana Stepić, mag.iur., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić

Adresa: OPĆINA NETRETIĆ, Netretić 3a, 47271 NETRETIĆ

Telefon: 047/804-425

Email: pristup.info@netretic.hr 

Odluka o određivanju službenika za informiranje (pdf)

Odluka o određivanju zamjenika službenika za informiranje (docx)


Sukladno Akcijskom planu Partnerstva za otvorenu vlast 2022.-2023., u okviru Mjere 1.3. Jačanje transparentnosti tijela javne vlasti u odnosu na proaktivnu objavu informacija, savjetovanja s javnošću u procesu donošenja odluka i osiguravanje javnosti rada tijela javne vlasti, kojim je utvrđena obveza provedbe samoprocjene i objave na mrežnim stranicama dokumenta samoprocjene o usklađenosti postupanja sa Zakonom o pravu na pristup informacijama za tijela javne vlasti, Općina Netretić objavljuje upitnik za samoprocjenu koji je izradio Povjerenik za informiranje a u svrhu osiguranja metodologije za provedbu procjene i samoprocjene provedbe ZPPI i razine usuglašenosti postupanja tijela javne vlasti sa zakonom, kao i u svrhu upravljanja kvalitetom u području osiguravanja transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti koji možete preuzeti u otvorenom (excel) formatu Upitnik za samoprocjenu.


Pravo na pristup informacijama korisnik prava na pristup informacijama (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje temeljem:

  1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/1385/1569/22)
  2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/1415/14, 141/22)

Korisnici prava na pristup informacijama svoje zahtjeve mogu dostaviti u pisanom obliku putem pošte ili elektronske pošte, a pristup informacijama može se zatražiti i usmeno o čemu će se sastaviti zapisnik odnosno službena zabilješka.


Obrasci:

 

  1. Zahtjev za pristup informacijama

2. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

3. Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije


 

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

2023.

 

2022.


 

2021.


 

2020.2019.


 

2018.


 

2017.


 

2016.