Ustroj

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijan Peretić

 

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA:

Ivan Frketić, dr. med.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica: Tihana Stepić, mag.iur.

Referent za financije i proračun: Marijana Pereško

Referent za komunalno gospodarstvo – poljoprivredni i komunalni redar: Biserka Džaja

Referent za opće i administrativne poslove: Branka Vrcić– tajnica

Radnik u Vlastitom pogonu: Željko Hrsinjak

 


 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NETRETIĆ

 1. TOMISLAV FRKETIĆ – predsjednik Općinskog vijeća
 2. NIKOLINA MARADIN – potpredsjednica Općinskog vijeća
 3. ZORAN FERKULA
 4. JOŽICA PAVLAKOVIĆ
 5. MIHAEL DUJAM
 6. MARJANA MARTINAC
 7. IVAN MATUZIĆ
 8. VLADIMIR BOSILJEVAC 
 9. IVAN LORKOVIĆ
 10. DAVORKA DEBELAK FRKETIĆ
 11. MILJENKO IVANČIĆ
 12. DAVOR RESOVAC
 13. TIHOMIR LORKOVIĆ

 

MANDATNA KOMISIJA

 1. JOŽICA PAVLAKOVIĆ – predsjednik
 2. NIKOLINA MARADIN – član
 3. MIHAEL DUJAM – član

 

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

 1. ZORAN FERKULA – predsjednik
 2. IVAN MATUZIĆ – član
 3. MARJANA MARTINAC – član

 

KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK

 1. MIHAEL DUJAM
 2. IVAN MATUZIĆ
 3. JOŽICA PAVLAKOVIĆ