Ustroj

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijan Peretić

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica: Tihana Stepić, mag.iur.

Referent za financije i proračun: Marijana Pereško

Referent – komunalni redar: Biserka Džaja

Referent za opće i administrativne poslove: Branka Vrcić– tajnica

 


 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NETRETIĆ

 1. Ivan Frketić
 2. Krunoslav Matešić
 3. Branka Bendeković
 4. Ivan Matuzić
 5. Tomislav Frketić – predsjednik Općinskog vijeća
 6. Marjana Martinac
 7. Davor Resovac
 8. Davorka Debelak Frketić – potpredsjednica Općinskog vijeća
 9. Goran Mejaški
 10. Tihomir Lorković
 11. Mario Tomičić
 12. Davor Mušić
 13. Marin Babić

MANDATNA KOMISIJA

 1. Davor Resovac, predsjednik
 2. Mario Tomičić, član
 3. Ivan Matuzić, član

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

 1. Marjana Martinac, predsjednica
 2. Krunoslav Matešić, član
 3. Goran Mejaški, član

KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK

 1. Ivan Frketić, predsjednik
 2. Tihomir Lorković, član
 3. Davor Mušić, član