14. REDOVNA SJEDNICA – 28.03.2019. godine

 • 2_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
 • 4_GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2018. GODINU
  • 1_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. – naslovnica (.doc/.pdf)
  • 2_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. – opći dio 1 (.xlsx/.pdf)
  • 3_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. – opći dio 2 (.xlsx/.pdf)
  • 4_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 5_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. – plan razvojnih programa (.xlsx/.pdf)
  • 6_Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. – bilješke (.doc/.pdf)
 • 5_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2018. (.doc/.pdf)
 • 6_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 7_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 8_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 9_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 10_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Netretić za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 11_Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja vatrogastva za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 12_Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava po Godišnjem obračunu za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • 13_ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU
  • 1_Odluka o I. izmjenama Proračuna za 2019. – naslovnica (.doc/.pdf)
  • 2_Odluka o I. izmjenama Proračuna za 2019. – opći dio 1 (.xlsx/.pdf)
  • 3_Odluka o I. izmjenama Proračuna za 2019. – opći dio 2 (.xlsx/.pdf)
  • 4_Odluka o I. izmjenama Proračuna za 2019. – posebni dio (.xlsx/.pdf)
  • 5_Odluka o I. izmjenama Proračuna za 2019. – plan razvojnih programa (.xlsx/.pdf)
  • 6_Odluka o I. izmjenama Proračuna za 2019. – zadnja strana (.doc/.pdf)
 • 14_Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2019 godinu (.doc/.pdf)
 • 15_Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 16_Odluka o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Netretić za 2019. godinu (.doc/.pdf)
 • 17_Odluka o pristupanju Općine Netretić trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. (.doc/.pdf)
 • 18_Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 19_Odluka o dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (.doc/.pdf)
 • 20_Odluka o postupku nabave radova za modernizaciju nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić (.doc/.pdf)
 • 21_Zaključak o usvajanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada (.doc/.pdf)
 • 22_Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (.doc/.pdf)
 • 23_Odluka o odobravanju sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji (.doc/.pdf)