15. REDOVNA SJEDNICA – 24.05.2019. godine

  • 1_Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća (.doc/.pdf)
  • 2_Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju Općine Netretić trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. (.doc/.pdf)
  • 3_Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za prijavu PRŠI (.doc/.pdf)
  • 4_Odluka o davanju suglanosti Karlovačkoj županiji (.doc/.pdf)
  • 6_Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na 2019. godinu (.doc/.pdf)
  • 7_Odluka o izmjenama Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika ON i njegovog zamjenika (.doc/.pdf)
  • 8_Program utroška naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina za 2019 (.doc/.pdf)
  • 9_Program utroska sredstava vodnoga doprinosa za 2019. godinu (.doc/.pdf)
  • 10_Program utroska sredstava ostvarenih od zakupa prodaje, prodaje izravnom pogodbom …poljoprivrednog zemljšta za 2019 (.doc/.pdf)