EU projekti

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐNJA OPĆINE NETRETIĆ

OPIS PROJEKTA:

Općina Netretić  i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopili su dana 04. srpnja 2018. godine Ugovor o sufinanciranju Operacija 7.1.1. za iradu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Netretić na temelju provedenog Natječaja za provedbu Podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Glavi ciljevi projekta su:

  • usklađenje sa novom zakonskom i podzakonskom regulativom te podacima dostupnim iz informacijskog sustava prostornog uređenja osobito iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i drugih područja koji neposredno utječu na uređenje, korištenje i zaštitu prostora.
  • izrada sveobuhvatnog  prostornog  plan uređenja Općine umjesto dosadašnjeg prostornog plana uređenja Općine smanjenog sadržaja
  • precrtavanje i usklađivanje grafičkog dijela PPUO-a, izrađenog na podlogama nastalim skeniranjem katastarskih listova, s novom digitalnom katastarskom podlogom
  • redefiniranje infrastrukturnih sustava i koridora
  • revizija prostorne organizacije i urbanističkih parametara
  • usklađenje s razvojnim strategijama te drugim dokumentima i planovima razvoja Općine Netretić

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE EUROPSKE UNIJE:

Općini Netretić  odobreno je sufinanciranje u 100 % iznosu od čega EU osigurava 85%, a RH 15%.


“Mjera 07 – operacija 7.2.2.”

Ovih dana Općina Netretić krenula je u rekonstrukciju nerazvrstane prometnice u zaselku Gornje Kučevice, u dužini od 780 metara.

Glavni cilj Projekta je doprinijeti podizanju kvalitete životnih uvjeta predmetnog područja kroz ulaganje u javnu infrastrukturu odnosno nerazvrstanu cestu.

Specifični ciljevi  Projekta jesu: C1) poboljšanje sigurnosti i uvjeta odvijanja prometa unutar Općine Netretić; C2) poboljšanje prometne povezanosti unutar Općine Netretić; C3) doprinos razvoju gospodarskog potencijala predmetnog područja.

Glavni rezultat Projekta je porast kvalitete života kroz rekonstruiranu nerazvrstanu prometnicu. Također rezultati Projekta su: R1) poboljšana sigurnost i uvjeti odvijanja prometa u Općini Netretić (indikator: rekonstruirana prometnica predviđena za dvosmjerni promet sa širinama kolnika od 3,0 m, izvršeni radovi na oborinskoj odvodnji koji sprečava zadržavanje oborina na prometnici ); R2) poboljšana prometna povezanost unutar područja Općine Netretić (indikator: rekonstruirana nerazvrstana prometnica Općine Netretić ukupne duljine rekonstrukcije 857,06 m); R3) doprinos porastu gospodarskog potencijala predmetnog područja  (indikator: rekonstrukcijom nerazvrstane prometnice povećava se dostupnost i povezanost područja u kojem je prometnica te koje je ujedno atraktivno za pojedinačni razvoj ali i povezivanje poljoprivredne i turističke djelatnosti.)

Planirana provedba ulaganja je planirana u maksimalnom periodu od 12 mjeseci.

Ukupna vrijednost Projekta uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove iznosi 1.285.237,50 HRK.

 

Radove izvodi Mežnar građevinske usluge.


 
 

PROJEKT In-LoRe (e-račun)

 

OPĆINA NETRETIĆ partner u 3. CEF TELECOM projektu za primjenu e- računa

Projektom „In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities) započela je jednogodišnja suradnja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositelja projekta, s do sada najvećim brojem partnera, ukupno 80, od koji je jedan i Općina Netretić.

Više o toj temi pročitajte ovdje https://www.mingo.hr/page/ministar-horvat-2019-mora-biti-godina-digitalizacije-hrvatske,