Poziv na javnu raspravu – zona Maletići

0
48

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”
broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12 ), te Zaključka KLASA: 350-02/12-01/05, URBROJ:
2133/11-01-12-10 od 01. listopada 2012. godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNU RASPRAVU


1.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja radne zone “Maletići” (I1)
održat će se u periodu od 11. listopada 2012. godine do 10. studenog 2012. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja radne zone “Maletići” (I1) biti
će svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine
Netretić, Netretić 2. Na javnom uvidu izložit će se tekstualni i grafički dio Prijedloga
Urbanističkog plana uređenja radne zone “Maletići” (I1).

3. Javno izlaganje održat će se 29. listopada 2012. godine (ponedjeljak) u
Vatrogasnom domu u Netretiću u
• 12,00 sati za tijela i pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave
• 13,00 sati za udruge i vlasnike nekretnina

4.

Građani i udruge mogu svoja očitovanja , mišljenja , primjedbe i prijedloge upisati u
Knjigu primjedbi uz izložen primjerak prijedloga UPU–a tijekom cijelog javnog uvida ili
ih dati u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja . Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe
i prijedlozi na Prijedlog UPU-a moraju biti čitko napisani uz ime i prezime, te adresu
podnositelja. Građani i udruge kao i tijela državne uprave, te pravne osobe s javnim
ovlastima mogu dostaviti primjedbe Općini Netretić, na adresu Općina Netretitć,
Netretić 3a , 47271 Netretić.

5. Ako u određenom roku građani i udruge ne dostave primjedbe ili one nisu čitko
napisane neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi .

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Gračan

POZIV za javnu raspravu (download pdf)