Savjetovanje

PLANOVI SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU
SAVJETOVANJA U TIJEKU

15.11.2022.

Savjetovanje o Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Netretić


 

PROVEDENA SAVJETOVANJA

13.7.2022. 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću o nacrtu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Netretić

9.6.2022. 

Savjetovanje o Nacrtu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Netretić


22.11.2021. 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću o nacrtu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Netretić za 2022. godinu

26.10.2021. 

Savjetovanje o nacrtu Plana upravljanja imovinom Općine Netretić za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću o nacrtu Plana djelovanja u području elementarnih nepogoda za 2022. godinu

20.10.2021. 

Savjetovanje o nacrtu Plana djelovanja u području elementarnih nepogoda za 2022. godinu


22.2.2021. 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću o nacrtu prijedlogu o izmjenama i dopuni Statuta Općinskog vijeća Općine Netretić 

8.2.2021. 

Savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Netretić

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću o nacrtu prijedlogu o izmjenama i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Netretić

8.2.2021. 

Savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama i dopuni Poslovnika Općine Netretić


6.8.2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Krovni interpretacijski plan “Dodir civilizacija”


3.2.2020.

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Netretić


28.6.2019. 

II. izmjene i dopune Prostornog plana – savjetovanje